Luyện nghe Anh văn cơ bản A3 - Dành cho khóa 2019 trở về trước

Luyện Nghe | 23/01/2019 | 11753 |

Unit 1: A day in the life

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
   

 

Unit 2: Ticket to ride

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
   

 

Unit 3: My space

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
       

 

Unit 4: New roads

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
       

 


Khóa Đang Học - Sắp Mở