Quy định

Để nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm kiếm việc làm của SV sau khi tốt nghiệp, Nhà trường quy định về việc học tập các học phần tiếng Anh căn bản (học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo) như sau:
Ban hành “Quy chế thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 2/6”
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung “Quy định đối với học phần Anh văn căn bản; công nhận và chứng nhận năng lực Ngoại ngữ” ban hành kèm Quyết định số 1263/QĐ-CĐKTCT ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng về việc công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tương đương
Điểm học phần các môn Anh văn Cơ bản được tính như sau:

Khóa Đang Học - Sắp Mở