Quyết định Ban hành ''Quy chế thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 2/6''

Quy định | 12/09/2023 | 6643 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

Số:     1164 /QĐ-CĐKTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Quy chế thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 2/6”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

     Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

     Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”;

     Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng”;

     Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ lao động Thương Binh và Xã hội về việc “Ban hành Chương trình môn học tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;

     Căn cứ Quyết định số 1024a/QĐ-CĐKTCT-PĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng;

     Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-CĐKTCT ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng;

     Theo đề nghị của ông trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi và cấp chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 2/6”.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Bộ môn Văn hóa – Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ, sinh viên trong toàn trường và các phòng/khoa liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT, TTNN.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Đình Kha

 

=================

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUY CHẾ

THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 2/6

 

- Căn cứ thông tư hướng dẫn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam,

- Căn cứ thông tư hướng dẫn số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng,

- Căn cứ thông tư số 20/2019/TT-BGD ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ – BDG ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên,

- Căn cứ vào điều kiện và năng lực của Nhà trường.

     Nhằm tạo điều kiện để HSSV của trường tham dự kỳ thi chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam theo qui định của trường. Nhà trường sẽ tổ chức các kỳ thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương cho HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ.

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Về kiến thức:

Sử dụng linh hoạt được các cấu trúc ngữ pháp như so sánh, câu điều kiện 1, there is/are, động từ khiếm khuyết, vv…; các thì như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn; và các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như thực phẩm, thói quen, sự cố, những trải nghiệm trong quá khứ và hiện tại, vv... trong giao tiếp thực tế cũng như trong viết và đọc hiểu.

2. Về kỹ năng:

a. Kỹ năng nghe: Trả lời được những thông tin chi tiết và ý chính của những bài hội thoại, độc thoại liên quan đến thói quen ăn uống, thói quen hàng ngày, nơi làm viêc, sự cố, du lịch, trải nghiệm ở quá khứ và hiên tại; những xu hướng hiện tại và dự định trong tương lai.

b. Kỹ năng nói: Giao tiếp thành công các tình huống liên quan đến thói quen ăn uống, mua sắm, hoạt động hàng ngày, trong công viêc, du lịch, sự cố, những trải nghiệm trong quá khứ và hiện tại. Tranh luận và nêu được quan điểm cá nhân về một số chủ đề như du lịch, thói quen, mạng xã hội, hành vi và cách ứng xử nơi làm việc, vv...

c. Kỹ năng đọc: Trả lời được thông tin chi tiết, ý chính của một đoạn hội thoại, văn bản, các dạng biểu đồ về các chủ đề đa dạng như du lịch, ăn uống, công việc, trải nghiệm.

d. Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ; Viết được các dạng tin nhắn, email đa dạng như trả lời thư/tin nhắn cho khách hàng, đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè về những vẫn đề trong cuộc sống, như thói quen, ăn uống, sự cố, trải nghiệm, du lịch,...

Chương trình và nội dung kiểm tra được đăng tải trên trang web của trường, địa chỉ http://englishcenter.caothang.edu.vn/.

II. QUY CHẾ THI:

1. Kế hoạch thi:

- Hình thức: đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website: https://englishcenter.caothang.edu.vn/dk-thi-chung-nhan.html

- Thời gian đăng ký: trước ngày thi 2 tuần bắt đầu mở cho sinh viên đăng ký và chốt dữ liệu cách ngày thi 1 tuần.

- Công bố kết quả: Sau khi thi 02 tuần.

- Thời gian phúc khảo: 01 tuần kể từ ngày công bố kết quả.

- Công bố kết quả phúc khảo: 01 tuần kể từ ngày nhận đơn phúc khảo

- Cấp giấy chứng nhận: 01 tháng kể từ ngày công bố kết quả.

2. Thủ tục đăng ký:

- Giấy tùy thân có dán ảnh (căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ sinh viên)

- Nộp lệ phí thi: theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của trường theo thông tin thông báo trên website của Trung tâm Ngoại ngữ. Thí sinh điền đầy đủ nội dung chuyển khoản theo cú pháp được hướng dẫn.

- Mức thu: thực hiện theo quy định về các mức học phí của Trung tâm Ngoại ngữ đã được Giám hiệu duyệt.

3. Hình thức - thể lệ thi:

- Thí sinh phải dự kiểm tra đủ 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc hiểu, viết.

- Kỹ năng Nghe gồm 4 phần, 25 câu - thời gian 35 phút;

- Kỹ năng Đọc hiểu gồm 8 phần; 50 câu, thời lượng 60 phút, được thi theo hình thức trắc nghiệm.

- Kỹ năng Viết – thi tự luận, thời lượng 25 phút

- Kỹ năng Nói:- thi cá nhân và cặp. Thi cá nhân, trả lời 5 câu hỏi về thông tin cá nhân, thời lượng 2 phút. Thi cặp – Hỏi và trả lời thông tin cho sẵn, thời lượng 6 phút cho cả 2 thí sinh.

- Thang điểm: 10 điểm cho mỗi kỹ năng.

4. Công nhận kết quả:

Điều kiện công nhận kết quả đạt yêu cầu:

- Tổng điểm 4 kỹ năng thi đạt ≥ 20 điểm, trong đó chỉ cho phép 01 kỹ năng < 5 điểm nhưng phải đạt >= 3 điểm.

- Thí sinh được bảo lưu điểm các kỹ năng thi đạt trong vòng 12 tháng kể từ ngày công bố kết quả (bảo lưu 01 lần, tính theo khóa thi).

Kết quả thi là điểm trung bình của 4 kỹ năng thi, (tính trung bình trên thang điểm 10).

Lưu ý: Trường hợp thí sinh chưa đạt yêu cầu các kỹ năng đọc viết trong các kỳ thi trước đây (còn thời hạn bảo lưu), thí sinh buộc phải thi lại hai bài thi đọc – viết riêng biệt.

III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI

          Hội đồng thi gồm các thành viên gồm: chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng, các ủy viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng:             Hiệu trưởng trường

- Phó chủ tịch Hội đồng:       Phụ trách trung tâm ngoại ngữ

- Các ủy viên: là các thành viên trong ban điều hành trung tâm ngoại ngữ do Hiệu trưởng chỉ định

IV. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

- Giấy chứng nhận sẽ do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ký. Sinh viên có nhu cầu lấy giấy chứng nhận sẽ làm thủ tục đăng ký. Sau 01 tháng kể từ ngày niêm yết kết quả thi, BĐH Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho thí sinh thi đạt yêu cầu và đã đăng ký nhận giấy chứng nhận.

- Sinh viên có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận trong vòng 06 tháng sau khi thi, quá thời hạn trên, sinh viên sẽ không được đăng ký cấp giấy chứng nhận.

- Thời gian phát giấy chứng nhận kéo dài 2 tuần. Những giấy chứng nhận không được nhận trong khoảng thời gian nói trên sẽ được phát cùng với khóa sau. Ban điều hành chỉ lưu giữ giấy chứng nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp. Quá thời hạn trên, những giấy chứng nhận không người nhận sẽ được hủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các khoa và Bộ môn;

- Các phòng chức năng;

- Trung tâm NN;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Khóa Đang Học - Sắp Mở