Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi A, B và A1, A2, A3 ngày 22/07/2018

Thông báo | 16/08/2018 | 920 |

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ANH VĂN NGÀY THI 22/07/2018

 

1. Trung tâm ngoại ngữ xin thông báo. Đã có kết quả chấm phúc khảo Anh văn ngày thi 22/07/2018. Thí sinh xem kết quả tại đây.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở