Thông báo hủy lớp A2 tối 246 phòng F4.9 ngày khai giảng 19/03/2018

Thông báo | 19/03/2018 | 760 |

THÔNG BÁO

(V/v hủy lớp A2 - Tối 2-4-6  - F4.9)

 

Lớp A2 phòng F4.9 tối 2-4-6 khai giảng ngày 19/03/2018 do không đủ học viên nên hủy lớp.

Sinh viên liên hệ phòng ghi danh nhận lại học phí từ 20/03 đến hết ngày 23/03/2018

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở