Chú ý: - Học viên của trường là mã HSSV;
- Thí sinh tự do là mã số ghi trên biên lai: Có 2 kí tự đầu là "TD"