Lịch thi lớp đêm Khóa 67 (KG: 15/10/2018)

Lịch thi | 07/12/2018 | 2472 |

STT LỚP PHÒNG BUỔI GIẢNG VIÊN DẠY NGÀY THI THỜI GIAN THI
1 A2 C4.5 CHIỀU 2-5 Nhâm Chí Bửu 13/12/2018 15:00 - 16:00
2 A1 C7.1 TỐI 2-4-6 Võ Thanh Tiến 14/12/2018 17:45 - 18:45
3 A1 C7.5 TỐI 2-4-6 Nguyễn Thủy Đăng Thanh 14/12/2018 18:50 - 19:50
4 A2 C6.5 TỐI 2-4-6 Đặng Văn Khương 14/12/2018 17:45 - 18:45
5 A2 C6.6 TỐI 2-4-6 Đoàn Quỳnh Như 14/12/2018 18:50 - 19:50
6 A2 C7.2 TỐI 2-4-6 Ngô Thúy Nhã Trúc 14/12/2018 17:45 - 18:45
7 A2 C7.6 TỐI 2-4-6 Nguyễn Ngọc Anh Vy 14/12/2018 18:50 - 19:50
8 A1 C7.1 TỐI 3-5-7 Nguyễn Thị Giàu 15/12/2018 17:45 - 18:45
9 A1 C7.5 TỐI 3-5-7 Lê Anh Pha 15/12/2018 18:50 - 19:50
10 A2 C7.2 TỐI 3-5-7 Nguyễn Hoàng Linh 15/12/2018 17:45 - 18:45
11 A2 C7.6 TỐI 3-5-7 Võ Thanh Tiến 15/12/2018 18:50 - 19:50
12 A1 C7.1 SÁNG T7-CN Võ Chí Giang 16/12/2018 07:30 - 08:30
13 A2 C7.5 SÁNG T7-CN Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 16/12/2018 07:30 - 08:30
14 A2 C7.2 SÁNG T7-CN Đặng Văn Khương 16/12/2018 08:40 - 09:40

Khóa Đang Học - Sắp Mở