Chương trình học AVCB A3

Chương trình học | 29/12/2017 | 3898 |

Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng , hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .

TÓM TẮT MÔN HỌC

1. Tên môn học: Anh văn A.3
2. Mã số môn học: 
3. Bộ môn phụ trách: Văn Hóa - Ngoại ngữ
4. Đối tượng học: Sinh viên khối trung cấp , cao đẳng , cao đẳng  nghề 
5. Mục đích: rèn luyện các kỷ năng cơ bản đọc , viết , nghe và nói 
6. Yêu cầu đạt được sau khi học: 
Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng , hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .
7. Thời lượng Môn học: Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành : 45 tiết
8. Nội dung môn học:
Cung cấp cho sinh viên những kíên thức cơ bản về 04 kỷ năng: đọc,  viết, nghe và  nói.


9. Môn học liên quan cần học trước môn học này: 
Sinh viên đã học trước chương trình anh văn cơ bản A.1 , A.2  .
10. Môn học liên quan học sau khi học môn học này: 
Sinh viên sẽ vận dụng các kỷ năng trên để học tiếp  chương trình Thi chứng chỉ A - B , anh văn chuyên ngành và việc tra cứu sau này.
11. Giáo trình sử dụng: 
International Express Pre- intermediate của tác giả Liz Taylor nhà xuất bản Oxford 
12. Tài liệu tham khảo:
1. Workbook Pre-intermediate của Liz Taylor
2. Dictionary Oxford
13. Hình thức thi: viết
14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ III

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: Anh văn cơ bản A.3
2. Số tín chỉ: 5 (75 tiết).
3. Trình độ: Cao đẳng , trung cấp , cao đẳng nghề 
4. Phân bổ thời gian: Lên lớp (75 tiết)
5. Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên phải có tài liệu học tập đầy đủ .
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỷ năng cơ bản : đọc , viết , nghe và nói  .
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: 100%
- Làm đủ bài tập
- Thi cuối học phần
8. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: International Express Pre-intermediate ( student’s book )
- Sách tham khảo: International Express Pre-intermediate ( workbook )
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Điểm chuyên cần: 
- Điểm kiểm trả thường xuyên: điểm TBC theo hệ số 
-  Thi cuối học kỳ: 
10. Thang điểm: 10.
11. Mục tiêu của học phần: 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỷ năng đọc , viết , nghe và nói  để sinh viên rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà .
12. Nội dung học phần:

Unit 2 : THE WORLD OF WORK ( pre-intermediate )
• Present simple and present continuous
• Pronunciation : strong and weak forms of  do / du: / , / dǝ / , and does / dʌz / , / dǝz / 
• Work file 
• Verb groups 
• Describing a company
• Making contact

Unit 3 : CHALLENGES
• Past simple 
• Regular and irregular verbs
• Pronunciation : - ed endings in past simple
• Sports and leisure file
• Verb groups
• Solo achievements
• Welcoming a visistor

Unit 4 : PLANS AND ARRANGEMENTS
• Futures : Present continuous , going to + infinitive
• Pronunciation : strong and weak forms of to / tu: / , / tǝ / 
• Hotel file 
• Words and symbols
• Emails , faxes , and letters
• Staying at a hotel

Unit 5 :  HOW HEALTHY IS YOUR LIFESTYLE ?
• Mass and count nouns : some / any , a lot of / lots of , much / many , a little / a few 
• Pronunciation : word stress 
• Food file 
• Word groups 
• Slow down and enjoy life 
• At a restaurant

Unit 6 : FLYING GETS CHEAPER
• Comparative and superlative adjectives 
• Pronunciation : the / ǝ /  sound in words and sentences 
• Air travel file 
• Word groups 
• Transformations 
• Making arrangements

13. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
International express( pre-intermediate  – Liz Taylor – Oxford university Press


Khóa Đang Học - Sắp Mở