Chương trình học AVCB A2

Chương trình học | 29/12/2017 | 7969 |

Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng, hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại

TÓM TẮT MÔN HỌC

1. Tên môn học: Anh văn A.2
2. Mã số môn học: 
3. Bộ môn phụ trách: Văn Hóa - Ngoại ngữ
4. Đối tượng học: Sinh viên khối trung cấp , cao đẳng, cao đẳng  nghề  .
5. Mục đích: rèn luyện các kỷ năng cơ bản đọc, viết, nghe và nói 
6. Yêu cầu đạt được sau khi học: 
Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng, hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .

7. Thời lượng Môn học: Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành: 45 tiết
8. Nội dung môn học:
Cung cấp cho sinh viên những kíên thức cơ bản về 04 kỷ năng: đọc,  viết, nghe và  nói.

9. Môn học liên quan cần học trước môn học này: 
Sinh viên đã học trước chương trình anh văn A.1  .
10. Môn học liên quan học sau khi học môn học này: 
Sinh viên sẽ vận dụng các kỷ năng trên để học tiếp các chương trình anh văn cơ bản tiếp theo , chương trình anh văn chuyên ngành và việc tra cứu sau này.
11. Giáo trình sử dụng: 
International Express Elementary và pre-intermediate của tác giả Liz Taylor nhà xuất bản Oxford

12. Tài liệu tham khảo:
1. Workbook Elementary và pre-intermediate của Liz Taylor
2. Dictionary Oxford

13. Hình thức thi: viết
14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: Anh văn cơ bản A.2
2. Số tín chỉ: 5(75 tiết).
3. Trình độ: Cao đẳng , trung cấp , cao đẳng nghề 
4. Phân bổ thời gian: Lên lớp (75 tiết)
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải có tài liệu học tập đầy đủ .
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỷ năng cơ bản : đọc , viết , nghe và nói  .
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
-    Dự lớp: 100%
-    Làm đủ bài tập
-    Thi cuối học phần
8. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: International Express Elementary và pre-intermediate ( student’s book )
- Sách tham khảo: International Express Elementary và pre – intermediate ( workbook )
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Điểm chuyên cần: 
- Điểm kiểm trả thường xuyên: điểm TBC theo hệ số 
Thi cuối học kỳ: 

10. Thang điểm: 10.
11. Mục tiêu của học phần: 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỷ năng đọc , viết , nghe và nói  để sinh viên rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà .

12. Nội dung học phần:


Unit 8 : FUTURE WORLD LANGUAGE ?
• Future : will 
• Expressing probability
• Pronunciation : contracted forms in will / won’t 
• Communications file 
• Writing emails and faxes

Unit 9 : DESTINATION WITH A DIFFERENCE
• Modal Verbs : should / shouldn’t , may , can / can’t  , have to / don’t have to .
• Pronunciation : can / can’t
• Hotel file
• Invitations
• Suggestions

Unit 10 : CONNECTING PEOPLE
• Past simple and present perfect
• Present perfect with ever
• Pronunciation : weak forms of has / have 
• Verbs with prepositions 
• Confusing verbs
• Answerphone messages
• Emails and mobile phones

Unit 11 : REACH FOR THE SKY
• Past simple passive 
• Pronunciation : weak forms of was / were
• Wordbuilding
• Opinions
• Agreeing and disagreeing

Unit 12 : WINNING AND KEEPING CUSTOMERS
• Tense review
• Describing people , places and things
• Pronunciation : wordstress
• Social exchanges 
• Focus on communication review

Unit 13 : FIRST MEETINGS( pre-intermediate )
• Present simple , Wh – questions 
• Frequency adverbs 
• Pronunciation : intonation of questions 
• Personal information file
• Learning vocabulary
• English in the world
• Introductions , greetings and goodbyes

13. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
International express Elemetary và pre-intermediate – Liz Taylor – Oxford university Press


Khóa Đang Học - Sắp Mở