Thông báo v/v chuyển lớp học khóa 67

Thông báo | 15/10/2018 | 811 |

THÔNG BÁO KHÓA 67

(V/v CHUYỂN LỚP HỌC)

 

VÌ SỐ HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐỦ ĐỂ MỞ LỚP.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO CHUYỂN
CÁC LỚP SAU SANG HỌC SÁNG T7-CN:

- LỚP A1 (TỐI 3-5-7 – PHÒNG C6.4) CHUYỂN SANG

SÁNG T7-CN – PHÒNG C7.1

 

- LỚP A2 (TỐI 3-5-7 – PHÒNG C6.6) CHUYỂN SANG

SÁNG T7-CN – PHÒNG C7.5

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở