Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi A, B và A1, A2, A3 ngày 18/11/2018 và khóa 66

Thông báo | 20/12/2018 | 746 |

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ANH VĂN NGÀY THI 18/11/2018 VÀ KHÓA 66

 

1. Trung tâm ngoại ngữ xin thông báo. Đã có kết quả chấm phúc khảo Anh văn ngày thi 18/11/2018 và khóa 66. Thí sinh xem kết quả tại đây.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở