Chương trình học

Chương trình học AVCB A3

29/12/2017 | 2122
Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng , hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .

Chương trình học AVCB A2

29/12/2017 | 4969
Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng, hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại

Chương trình học AVCB A1

25/12/2017 | 4947
Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng , hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .  

Khóa Đang Học & Sắp Mở