Qui định chung trong việc chấm bài thi tiếng Anh

Quy định | 07/07/2007 | 1578 |

Vì tính chất quan trọng của các kỳ thi (kiểm tra) trình độ Anh Văn đầu khoá, Anh Văn căn bản và chứng chỉ A-B tiếng Anh, Ban Điều Hành lớp Anh văn, qua buổi họp ngày 19/10/2009, thấy cần thiết qui định về công tác coi, chấm thi như sau:

 

I. COI THI:

Cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm túc các qui định về coi thi của trường như coi thi tuyến sinh.

  1. CBCT phải có mặt tại điểm tập trung 15 phút trước khi buổi thi bắt đầu.
  2. Phải ký tên và ghỉ rõ họ và tên vào giấy thi, giấy nháp (nếu có) của thí sinh
  3. Tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các vật dụng, tài liệu bị cấm. Cán bộ coi thi sử dụng thẻ sinh viên của thí sinh để đối chiếu, nhận dạng tránh trường hợp thi hộ.
  4. Cán bộ coi thi không tự ý giải thích đề thi. Khi có thí sinh thắc mắc điều gì, CBCT chỉ được phép trả lời công khai trong phạm vi qui định.
  5. Cuối buổi thi CBCT phải bàn giao bài thi (kiểm tra) cho Ban Thư ký đúng số bài, số tờ, và có ký giao nhận. Bài thi phải được sắp xếp theo thứ tự số báo danh từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Nếu phòng thi nào có thí sinh bị xử lý kỷ luật, CBCT phải ghi chú ở túi đựng bài thi. Biên bản xử lý kỷ luật (có ghi rõ hình thức kỷ luật, mức độ xử lý, trừ điểm) phải được kèm theo bài thi.

II. CHẤM THI:

  1. Bài thi phải được chấm 2 vòng sau khi Ban thư ký đã đánh và cắt phách bài thi. Chậm nhật 1 tuần sau khi thi, Cán bộ chấm thi sẽ nhận bài thi tại Ban Thư Ký. Số bài, số tờ phải được ký nhận vào sổ của Thư ký.
  2. Cán bộ chấm thi chỉ được chấm bài thi tại địa điểm do Ban Chấm Thi qui định, tuyệt đối cấm việc mang bài thi ra khỏi nơi chấm thi.
  3. Kết quả thi phải được báo cáo theo đúng mẫu biểu và đúng thời hạn. Chậm nhất 01 tuần sau khi nhận được bài thi, Cán bộ chấm thi báo cáo kết quả cho Ban Thư Ký. Nếu không thực hiện đúng tiến độ Ban chấm thi sẽ ghi nhận để xử lý, trước mắt sẽ không phân công giảng dạy các khóa tiếp sau.
  4. Nếu quá trình chấm thi (kiểm tra) giám khảo không thực hiện tốt công tác chấm thi như: để thất lạc bài thi (kiểm tra), chấm sai lệch so với đáp án, cộng điểm không đúng,…làm ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh, giám khảo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với sai sót đã gây ra.
  5. Sau khi giám khảo hoàn tất phần phiếu điểm và bàn giao bài thi (kiểm tra) và phiếu điểm cho Ban chấm thi. Điểm thi (kiểm tra) sẽ được thông báo đến thí sinh để có sự phản hồi, hết thời hạn khiếu nại điểm sẽ được nhập vào chương trình quản lý điểm và đưa lên trang web của trường chậm nhất là tuần thứ ba (kể từ ngày thi).

Vì tính chất quan trọng của các kỳ thi, Ban Điều Hành yêu cầu Giám khảo và Ban Chấm Thi, Thư ký thực hiện các quy định trên một cách nghiêm túc, đầy đủ và chính xác.


Khóa Đang Học - Sắp Mở