Cách tổng kết điểm học phần Anh văn căn bản A1, A2, A3

Quy định | 12/08/2008 | 1324 |

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của các lớp Anhvăn căn bản buổi tối và đảm bảo được việc thực hiện nghiêm túc qui chế đào tạo của trường (tiêu chí đảm bảo tối thiểu 80% thời lượng dự lớp và tiêu chí đánh giá điểm chuyên cần), Ban Điều Hành lớp Anh văn buổi tối yêu cầu giảng viên thực hiện những qui định sau:

1. Phải đảm bảo việc điểm danh học viên trong suốt khóa học mà mình đảm nhận (21 buổi học và kiểm tra).

2. Nộp bảng điểm danh tổng hợp về cho Ban Điều Hành đúng thời hạn, chậm nhất vào cuối tuần thứ 3 (tính tuần thi là tuần thứ 1) cùng với kết quả tổng kết của khóa học.

3. Để tạo động lực và đánh giá đúng kết quả học tập các học phần A1,A2, A3 với 72 tiết học (21 buổi) của người học, Ban Điều Hành qui định cách đánh giá và tổng kết điểm như sau:

a. 01 bài kiểm tra giữa kỳ:

- Giáo viên phải chuẩn bị đề kiểm tra theo nguyên tắc tránh được việc học viên quay cóp (phối hợp soạn nhiều đề) để nộp cho Ban Coi Thi. Giáo viên báo thời gian kiểm tra cho học viên biết chậm nhất 01 tuần trước ngày kiểm tra.

- Chấm theo thang điêm 10, làm tròn đến phần nguyên.

- Bài kiểm tra giữa kỳ được tính hệ số 2

b. 02 bài kiểm tra 15 phút:

- Không báo trước.

- Học viên vắng sẽ bị điểm không (0 điểm)

- Có thể tính thêm điểm hỏi bài, điểm phát biểu, điểm học nhóm . . . gọi chung là điểm tích cực.

c. Điểm chuyên cần:

- Vắng ≤ 3 buổi: được cộng 1.0 điểm vào điểm trung bình học phần

- Vắng 4 ≤ 6 buổi: được cộng 0.5 điểm vào điểm trung bình học phần

d. Học viên nghỉ > 6 buổi có điểm trung bình học phần nhưng điểm thi học phần (thi kết thúc khóa học) được tính = 0. Trong trường hợp này, thí sinh muốn dự thi kết thúc học phần phải nộp lệ phí 20.000 đồng để đăng ký dự thi theo tư cách thí sinh tự do.

e. Học viên có điểm trung bình kiểm tra < 5 sẽ có điểm chuyên cần =0 (vì cách tính điểm trên chỉ mang tính động viên sự tích cực của người học).

Họ tên

22/ 10/ 2009

23/ 10/ 2009

24/ 10/ 2009

26/ 10/ 2009

27/ 10/ 2009

28/ 10/ 2009

29/ 10/ 2009

T. số ng. nghỉ

Điểm ch. cần

(C)

Kt 15’/ Điểm tích cực

(Hs 1)

KT giữa kỳ

(Hs 2)

 

Trung bình Kiểm tra

(K)

TB

Học phần

(H)

Thi kết thúc

(T)

Tổng kết

(F)

a1

a2

a3

Ng. Văn Hai

x

 

 

x

 

 

 

2

1.0

6.0

5.0

7.0

6.2

7.2

8

7.7

Ng. Văn Ba

x

x

x

x

x

x

x

7

0

5.0

4.0

0

2.2

2.2

0

0.6

 

Cách tính:

∑Naini

K = –––––––––

∑Nni

Trong đó:

K: điểm trung bình kiểm tra

ai: điểm kiểm tra thứ i

ni: hệ số của điểm kiểm tra thứ i

N : số đầu điểm kiểm tra

C: Đểm chuyên cần

H: Điểm trung bình học phần, H = C

T: Điểm thi kết thúc học phần

F: Điểm tổng kết, F = (3xH + 7xT)/10

Ví dụ: học viên Nguyễn Văn Hai có:

K = 6.0x1 + 5.0x1 + 7.0x2 = 6,2

H = K + C = 6.2 + 1.0 = 7.2

F = (3xH + 7xT)/10 = 7,7

Điểm trung bình môn học (ĐTB MH) = (1) + (2) = 1.0 + 6.2 = 7.2

Điểm học tập = (ĐTB MH x 3) + (Điểm kiểm tra cuối khoá x 7)

LƯU Ý:

1. Cách điểm danh:

Học viên trễ hơn 10 phút (dù vẫn được tiếp tục dự các tiết học), sẽ bị điểm danh vắng 01 buổi học. Không phân biệt vắng có phép hay o phép.

2. Chấm bài:

Để đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập của học viên chính xác, BĐH yêu cầu giảng viên thực hiện việc kiểm tra, coi thi (kiểm tra) và chấm điểm đúng qui định, nghiêm túc và minh bạch.


Khóa Đang Học - Sắp Mở