Quy định

Điểm học phần các môn Anh văn Cơ bản được tính như sau:
Để nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của SVHS sau khi tốt nghiệp, nhà trường qui định việc học tập học phần Anh văn căn bản – học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo chính khóa - như sau:

Khóa Đang Học - Sắp Mở