Chương trình học AVCB A1

Chương trình học | 25/12/2017 | 6138 |

Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng , hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .  

TÓM TẮT MÔN HỌC

1. Tên môn học: Anh văn A.1
2. Mã số môn học:
3. Bộ môn phụ trách: Văn Hóa - Ngoại ngữ
4. Đối tượng học: Sinh viên khối trung cấp , cao đẳng , cao đẳng nghề .
5. Mục đích: rèn luyện các kỷ năng cơ bản đọc , viết , nghe và nói
6. Yêu cầu đạt được sau khi học:
Sinh viên phải đọc được các từ trong bài khóa , viết đúng , hiểu được các điểm văn phạm trong từng bài , nghe được các bài tập trong bài khóa và thực hành nói được các câu nói trong bài hội thoại .  

7. Thời lượng Môn học: Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành : 45 tiết
8. Nội dung môn học:
Cung cấp cho sinh viên những kíên thức cơ bản về 04 kỷ năng : đọc , viết , nghe và nói.

9. Môn học liên quan cần học trước môn học này:
Sinh viên đã học trước ở chương trình phổ thông sẽ có lợi thế khi học chương trình anh văn cơ bản này .

10. Môn học liên quan học sau khi học môn học này:
Sinh viên sẽ vận dụng các kỷ năng trên để học tiếp cho các chương trình anh văn cơ bản , chuyên ngành và việc tra cứu sau này.

11. Giáo trình sử dụng:
International Express Elementary của tác giả Liz Taylor nhà xuất bản Oxford

12. Tài liệu tham khảo:
1. Workbook Elementary của Liz Taylor
2. Dictionary Oxford

13. Hình thức thi: viết

14. Học vào kỳ thứ mấy của khoá học: Học kỳ I


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên học phần: Anh văn cơ bản A.1
2. Số tín chỉ: 5(75 tiết).
3. Trình độ: Cao đẳng , trung cấp , cao đẳng nghề
4. Phân bổ thời gian: Lên lớp (75 tiết)

5. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải có tài liệu học tập đầy đủ .

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học giúp sinh viên rèn luyện các kỷ năng cơ bản : đọc , viết , nghe và nói .

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: 100%
- Làm đủ bài tập
- Thi cuối học phần

8. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: International Express Elementary ( student’s book )
- Sách tham khảo: International Express Elementary ( workbook )

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Điểm chuyên cần:
- Điểm kiểm trả thường xuyên: điểm TBC theo hệ số

Thi cuối học kỳ:

10. Thang điểm: 10.

11. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kỷ năng đọc , viết , nghe và nói để sinh viên rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà .

12. Nội dung học phần:

Unit 1 : GETTING TO KNOW PEOPLE
Present Simple ( I / You / We / They )
Pronunciation ( intonation of questions )
Classroom communication
Introductions , greetings , goodbyes

Unit 2 : LIFESTYLES
Present Simple ( he / she / it )
Adverbs of frequency
Love / like / enjoy + -ing
Pronunciation : / s / / z / / iz / endings
Numbers
Telling the time
Starting a call
Time expressions

Unit 3 : A GREAT PLACE TO WORK
There is / are
Some / any
Have / have got
Pronunciation : linking
Places in a town
Prepositions
Asking for and giving directions
Asking for travel information

Unit 4 : THE ROAD TO SUCCESS
Past Simple
Regular and irregular verbs
Pronunciation : / d / / t / / id / endings
Travel and holiday file
Leaving a message
Telephone numbers
Spelling

Unit 5 : THE WORLD ‘S LARGEST INDUSTRY
Mass and Count nouns
Some , a lot of / much / many
Numbers
Food file
Using a dictionary
Pronunciation : word stress
Offers and requests
Eating and drinking
Pronunciation : sentence stress

Unit 6 : GLOBAL COMPARISONS
Comparative and superlative adjectives
Telling the time
Dates
Pronunciation : th sounds
Welcoming a visistor

Unit 7 : LIFE IN THE FAST LANE
Present continuous
Present trends
Pronunciation : contracted forms in present continuous
Work file
Word partners
Making and changing arrangements

13. Tài liệu tham khảo chính để xây dựng đề cương môn học.
International express Elemetary – Liz Taylor – Oxford university Press


Khóa Đang Học - Sắp Mở